Get Adobe Flash player

Regulamin

 Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.geomelio.pzmiuw.pl zwanej dalej Geomeliopzmiuw oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

Definicje podstawowych pojęć regulaminu

1. Regulamin – określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej http://www.geomelio.pzmiuw.pl;

2. Geomeliopzmiuw – utworzony i utrzymywany przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie jako centralny punkt publicznego dostępu do Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów dla obszaru województwa podkarpackiego, dostępnej pod adresem internetowym http://www.geomelio.pzmiuw.pl;

3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;

4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;

5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych;

6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;

7. Usługodawca – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który tworzy i utrzymuje Geomeliopzmiuw;

8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Geomeliopzmiuw;

 

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej http://www.geomelio.pzmiuw.pl przez Usługobiorców.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Geomeliopzmiuw. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że go rozumie i akceptuje.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Geomeliopzmiuw w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług

Usługi danych przestrzennych udostępnione w Geomeliopzmiuw polegają na:

1. usłudze wyszukiwania - tj. wyszukiwania zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;

2. usłudze przeglądania - tj. wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.


III. Warunki oraz zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców

1. Dostęp do usług o których mowa w rozdziale II jest powszechny i nieodpłatny.

2. Usługobiorca ma prawo korzystać z zasobów Geomeliopzmiuw tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim.

3. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geomeliopzmiuw, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.


IV. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geomeliopzmiuw wymagane jest:

a. Połączenie z siecią Internet;

b. Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script;

c. Konto e-mail (w przypadku potrzeby interaktywnego korzystania z zasobów Geomeliopzmiuw).

2. Przy korzystaniu z zasobów Geomeliopzmiuw zabronione jest:

a. Wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geomeliopzmiuw lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,

b. Wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Geomeliopzmiuw.


V. Prawa autorskie

1. Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”

2. Usługobiorca nie może usuwać bądź w jakikolwiek inny sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej umieszczonych w informacjach map i na zdjęciach.


VI. Informacja dodatkowa

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 16.02.2012 r.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geomeliopzmiuw z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

5. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geomeliopzmiuw na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

6. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geomeliopzmiuw, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.

7. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geomeliopzmiuw.

8. Geomeliopzmiuw, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

9. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Geomeliopzmiuw.

10. Korzystanie przy pomocy Geomeliopzmiuw z danych zawartych na stronach internetowych http://www.geoportal.gov.pl oraz http://maps.google.com możliwe jest jedynie przy zachowaniu łącznie warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach korzystania z danych zawartych na tych stronach.

11. Dane prezentowane na Geomeliopzmiuw są danymi poglądowymi, które nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych oraz w czynnościach prawnych. W przypadku potrzeby wykorzystania danych ewidencji wód i urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów do celów komercyjnych lub prawnych, należy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi terytorialnie rejonowymi oddziałami Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

12. Dane pochodzące z ewidencji wód i urządzeń melioracyjnych, które niezbędne są Usługobiorcy do prowadzonej działalności gospodarczej lub działań prawnych, mogą być przez niego wykorzystane w tym celu jedynie po pisemnym potwierdzeniu ich aktualności i prawidłowości przez odpowiedni terytorialnie rejonowy oddział Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Mapa zasięgu działania poszczególnych rejonowych oddziałów przedstawiona została na stronie startowej Geomeliopzmiuw.

13. Na wykorzystanie danych pochodzących z ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych do celów komercyjnych oraz prawnych niezbędna jest pisemna zgoda Usługodawcy

e3ygwe3i0bv KelvTorrent - fast torrent downloads.4615