Get Adobe Flash player

O GeoMelio

System komputerowy GeoMelio w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie powstał w wyniku realizacji projektu pod tytułem „Tworzenie sieci regionalnej do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. Beneficjentem projektu jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 341 967,34 zł. Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 126 733,30 zł. Jednostką wiodącą i pilotażową jest Dział Eksploatacji, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

System komputerowy GeoMelio składa się z następujących elementów:

1) GeoMelio Centrala - program komputerowy służący do scalania i prezentowania danych pozyskanych przy pomocy oprogramowań GeoMelio Oddział w jednostce centralnej. Oprogramowanie to zainstalowane jest w PZMiUW w Rzeszowie.


2) GeoMelio Oddział – program komputerowy służy do scalania i prezentowania danych pozyskanych przy pomocy oprogramowań GeoMelio Inspektorat w jednostce oddziału. Oprogramowanie to zainstalowane jest w rejonowych oddziałach PZMiUW w Jarosławiu, Sanoku i Tarnobrzegu.

3) GeoMelio Inspektorat - podstawowa jednostka systemu zainstalowana w inspektoratach Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie tj. w Jarosławiu, Lubaczowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, Leżajsku, Rzeszowie, Dębicy, Tarnobrzegu, Mielcu i Nisku. GeoMelio Inspektorat służy do wprowadzania i edycji danych w systemie GeoMelio. W ramach systemu GeoMelio pozyskiwane są dane dotyczące wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.  

4) GeoMelio GPS - program umożliwiający bezpośrednią współpracę systemu GeoMelio z urządzeniami rejestrującymi pomiary wykonane w terenie techniką GPS.


5) Geomeliopzmiuw jest interaktywną aplikacją, która pełni rolę klienta usług SDI (ang. Spatial Data Infrastructure-Infrastruktura Danych Przestrzennych). Aplikacja jest instalowana i konfigurowana na serwerze aplikacji dla wielu użytkowników, którzy mogą z niej korzystać za pomocą przeglądarki internetowej. Aplikacja służy do przeglądania i dokonywania zapytań o dane geoprzestrzenne opublikowane przy pomocy standardowych usług SDI, takich jak OGC WMS (ang. Web Map Service), WFS (ang. Web Feature Service), CSW (ang. Catalogue Service Web) oraz wizualizowania danych z wielu źródeł w ramach pojedynczego, łatwego w obsłudze widoku mapy.

System komputerowy GeoMelio jest w pełni funkcjonalnym Systemem Informacji Geograficznej, który pozwala łączyć dane graficzne określone w przestrzeni geograficznej (geodezyjnej) z danymi je opisującymi. System integruje dane cyfrowe pochodzące z różnych źródeł oraz formatów umożliwiając profesjonalną pracę z danymi. System umożliwia również gromadzenie, przechowywanie oraz analizowanie danych wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia a w tym szereg analiz przestrzennych i atrybutowych. Oprócz prowadzenia ewidencji wód urządzeń melioracyjnych i gruntów zmeliorowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, GeoMelio posiada wiele użytecznych funkcji potrzebnych w codziennej pracy nie tylko pracownikom PZMiUW:

Weryfikacja trasy rzek i urządzeń liniowych

 • Weryfikacja kilometrażu rzek
 • Weryfikacja położenia budowli w terenie
 • Identyfikacja budowli w terenie
 • Analiza przebiegu urządzeń sieciowych (kanalizacje deszczowa, sanitarna, gazociągi, wodociągi, linie energetyczne itp.)
 • Analiza własności i położenia określonych gruntów
 • Analiza przebiegu linii brzegowej dla rzek i zbiorników wodnych
 • Badanie stanu prawnego działki, sprawdzenie czy dla danych gruntów są założone księgi wieczyste - na przykład pod: rzeką, zbiornikiem wodnym
 • Badanie ciągłości władania gruntami pod wybraną rzeką czy zbiornikiem wodnym
 • Analiza własności gruntów przylegających do rzek i zbiorników wodnych
 • Badanie stanu władania gruntami przez określonego właściciela w określonym obszarze, obrębie (np. PZMiUW)
 • Pomoc podczas ustalania linii brzegowych rzek i zbiorników wodnych
 • Wstępna orientacja czy dana budowla, urządzenie mieści się w obrębie własnej działki
 • Sprawdzenie czy dana działka posiada uregulowany stan prawy i założoną KW


Wszystkie raporty i analizy generowane przez program kierowane są domyślnie do ogólnie dostępnego programu Microsoft Excel. Pozwala to na dowolna edycję i modyfikację zebranych danych również przez jednostki nie posiadające systemu GeoMelio oraz przekazanie na zewnątrz potrzebnych danych w ogólnie dostępnych formatach. GeoMelio jest programem pracującym w środowisku GIS. Oznacza to między innymi, że program ten ściśle łączy i powiązuje wzajemnie dane graficzne oznaczone na mapach z danymi opisowymi w najróżniejszej formie. Pozwala to między innymi na przypisanie do rzeki, zbiornika wodnego, urządzenia, budowli różnorodnej dokumentacji i informacji jak:

 • Zdjęć i filmów
 • Skanów dokumentów prawnych (umowy użytkowania gruntów pod wodami, pozwolenia wodnoprawne)
 • Protokołów z przeglądów obiektów budowlanych
 • Kontroli wywiązywania się z nałożonych obowiązków (płatności, konserwacji, zarybiania)
 • Szczegółowych pomiarów geodezyjnych i innych


Program pozwala na ewidencjonowanie wielu innych dodatkowych urządzeń nie objętych rozporządzeniem o prowadzeniu ewidencji urządzeń melioracyjnych jak:

 • Elektrownie wodne
 • Urządzenia obce na gruntach pod wodami jak:

- Wyloty kanalizacji burzowej
- Wyloty z oczyszczalni ścieków
- Przejścia pod i nad wodami: (wodociągi, gazociągi, kanalizacje, linie energetyczne)

Geomeliopzmiuw jest końcowym elementem systemu komputerowego GeoMelio, który przeznaczony jest do prezentacji danych w Internecie dla zainteresowanych osób.


Geomeliopzmiuw świadczy usługi wyszukiwania, udostępniania i analizowania danych ewidencyjnych wód i urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.


Geomeliopzmiuw współpracuje z danymi prezentowanymi na Geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, który udostępnia dane geodezyjne służące jako warstwy tłowe dla danych dotyczących wód i urządzeń melioracyjnych.

e3ygwe3i0bv KelvTorrent - fast torrent downloads.4615